За чист и модерен Перник

Номер 2 в бюлетината Номер 2 в бюлетината

Купуването и продаването на гласове е престъпление
Петър Трендафилов Петър Трендафилов Номер 2 в бюлетината

За чист и модерен Перник

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Петър
Трендафилов

Кандидат за кмет
на община ПерникКазвам се Петър Трендафилов и съм човек с богат професионален и личен опит. Ангажирах се в тази кампания с мисълта, че човек не може да стои безучастен, трябва да има активна позиция, за да се превърне Перник в един чист и модерен европейски град.

виж подробна биография

Основните ми цели са:

 • Професионална и независима Общинска администрация
 • Чиста и здравословна околна среда
 • Превенция и рекултивация на промишлените замърсявания
 • Удобна градска среда с възможност за спорт и отдих
 • Електронни услуги на общинската администрация
виж подробно пълната програма


Кандидатска листа за общински съветници


Петър Трендафилов
1

Ценко Янакиев
2

Кирил Владимиров
3

Людмила Велинова
4

Камен Борисов
5

Кирчо Маринковски
6

Росица Колева
7

Надя Стоилова
8

Михаил Стаменов
9

Алекс Велков
10

Александър Петров
11

Росица Иванова
12

Даниел Боянов
13

Ангел Новоселски
14

Кристина Костадинова
15

Велко Величков
16

Рали Младенов
17

Роза Златкова
18

Елена Седефчева
19

Лучия Лепоева
20

Павлина Шимширова
21

Йордан Димитров
22

Биляна Ценкова
23

Програма

На КП „Български Социалдемократи - Партия на зелените” За управление на Община Перник за периода 2015-2019 г.


Нашата политика ще бъде в подкрепа на младите, предприемчиви хора и чиста, безопасна за децата околна среда. Визията за развитието на община Перник е за :

 • Община с удобно административно обслужване за всички социални групи и за бизнеса.
 • Община с активна грижа за здравето на нашите деца и родители
 • С модерен, удобен и свързан в обща схема общински транспорт, с поддържана инфраструктура.
 • С чиста и достъпна градска среда за хората с увреждания, за майките с колички и деца, за велосипедистите.
 • Община с детски и спортни площадки, поддържани междублокови пространства, зелени площи.
 • Община с грижа за своята история и културно наследство.

 1. Професионална и независима администрация
 2. Проблем - администрация, незащитена от партийни влияния
  Цели - бързо и качествено административно обслужване
  Мерки:
  • въвеждане на централизирани входни конкурси при първоначално постъпване за всички длъжности,без партийни назначения
  • повече административни услуги, предоставяни по електронен път
  • междуведомствена свързаност на администрациите с цел служебно набавяне на документи
  • улесняване на достъпа до информация в общината
  • изграждане на система за обратна връзка за отчитане на качеството на административното обслужване
  • оптимизация на структурите и длъжностите в администрацията
 3. Чиста и здравословна околна среда
 4. Проблем - лошо качество на атмосферния въздух; неефективна политика по управление на отпадъците; намаляване на горския фонд, липса на интегрирано управление на водите
  Цели| - изграждане на зелена, устойчива, ефективна икономика; подобряване на качеството на атмосферния въздух; подобряване на състоянието на водните ресурси; опазване на биологичното разнообразие; прозрачно и разумно управление на горите; устойчиво управление на отпадъците
  Мерки:
  • намаляване на загубите от водопреносната мрежа; задължителна подмяна на съоръженията
  • обществен контрол при изработването и прилагането на горскостопански и ловностопански планове
  • мерки за недопускане на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци
  • намаляване на такса смет и обвързването й с обема на изхвърленото количество отпадъци и разделното им събиране
  • изграждане на система за ранно предупреждение от наводнения
  • създаване на общинска зоополиция: следене за регистрация, чипиране и разхождане на домашни любимци, спазване на правилата за грижа за домашни любимци и разходки само на обозначени места, използване на най-добрите практики за намаляване на бездомните животни, реализиране на проекта за приют за бездомни животни
 5. Превенция и рекултивация на промишлени замърсявания
  • По-голяма публичност на местоположението и яснота за състоянието на стари промишлени замърсявания.
  • Изготвяне на обществено достъпна база данни за екологично “горещи” точки.
  • Категорична местна политика за поетапно обезвреждане на стари промишлени замърсявания и план за дългосрочен мониторинг, включително създаване на подробна карта на местоположенията и вида на замърсяванията, както и приоритизиране на замърсяванията според риска, с който са свързани.
  • Задължаване на минната и други промишлености да финансират рекултивацията на стари обекти и терени с помощта на целенасочен фонд.
  • Силно ограничаване на замърсяванията от промишлеността чрез по-строг контрол и по-реалистични санкции; лична законова отговорност от страна на ръководствата на предприятията за аварии, станали по немарливост или поради стремеж към максимализация на печалбите.
  • Въвеждане на стимули за предприятията, които са въвели международно призната сертификационна система за управление на околната среда.
  • Създаване на мрежа от модерни, сертифицирани и независими лаборатории за обработка на пробите от мониторинга на замърсените обекти и терени.
  • Създаване на ефективни планове за ограничаване на последствията от индустриални инциденти, при които има замърсяване на околната среда.
  • Лобиране за подобряване на капацитета на инспекцията по околна среда и водите с цел възможност за по-адекватен контрол над промишлеността при прилагане на законодателството, както и налагане на наказания върху контролното ведомство при установени случаи на небрежност, липса на контрол и особено при корупция. -Устойчиво управление на отпадъците и замърсителите на общинско ниво чрез прилагане на принципите на стратегията „Нулеви отпадъци” за отпадъците, както и за промишленото замърсяване на въздух, води и почви
 6. Бизнес климат и инвестиции
 7. Проблеми - несигурна икономическа среда, политически рекет, липса на ефективно административно обслужване, закриване на работни места, голям брой фалирали малки предприятия, нулеви чуждестранни инвестиции
  Цели:
  • спазване на правилата и тяхното еднакво прилагане спрямо всички; честна и справедлива конкурентна среда; създаване на условия за разкриване на нови работни места; квалификация и високи технологии; подкрепа на инвеститорите и предприемачите
  • предоставяне на услуги по електронен път, като една от основните мерки за преодоляване на корупцията и бюрокрацията и стимулиране на инвестициите
 8. Благоустрояване на населените места
 9. -Управление и поддържане на жилищния фонд; ефективно използване на средствата от фондовете на ЕС, качествено подобряване на жилищния фонд, в това число използване на програмата за саниране на панелните сгради със средства от ЕС и държавния бюджет,без политически натиск и рекет към фирмите-изпълнители. -Запазване и разширяване на съществуващите зелени системи в населените места – междублокови, квартални и градски паркове и градинки, извънградски зелен пояс, водни площи и канали, еко-пътеки. -Изграждане на нови детски площадки и такива за масов спорт на подрастващите.
 10. Транспорт
 11. Проблеми - непоследователна и противоречива транспортна политика; ниско качество на услугите, високи разходи, недобро състояние на съоръженията; високи патентни данъци
  Цели:
  • подобряване на транспортната инфраструктура; концесиониране на инфраструктурата при ангажимент за преки инвестиции и откриване на работни места
  • инвестиции в ново поколение, системи за резервации и интернет услуги
  • инвестиции в стратегически проекти с висока добавена стойност като единната интермодална мрежа
  • създаване и прилагане на стратегическа и нормативна база за активно развитие на велосипедния транспорт. Изграждане и поддържане на адекватна вело- инфраструктура (велоалеи, веломостове, охраняеми велопаркинги). Провеждане на масови инфромационни кампании, промотиращи екологичните, здравословните и социалните предимства на велотранспорта
  • създаване на стратегии за зелен обществен транспорт, които да включват мерки за стимулиране на развитието на градския електротранспорт /тролейбусен/
 12. Обществени поръчки
 13. Проблеми - порочни практики; корупция; партийни интереси; ниско качество на предоставяните продукти и услуги
  Цели: постигане на реална конкуренция и осигуряване на равноправен достъп на МСП /малки и средни предприятия/ до пазара на обществените поръчки; противодействие срещу картелните споразумения и нагласените условия за печелене на поръчки.
  Мерки:
  • контрол върху качеството на тръжната документация за големите обществени поръчки
  • пресичане на практиката за прилагане на дъмпингови цени, завишавани впоследствие чрез анекси
  • промяна на начина на съставяне на оценителните комисии и увеличаване на броя на външните участници
  • създаване на правила и контролни механизми за защита на правата на подизпълнителите
  • създаване на електронен регистър на некоректните участници в процедури за обществени поръчки
  • въвеждане на единен стандарт при определяне на системата от показатели, отразяващи критерия “ икономически най -изгодна оферта”
 14. Туризъм
 15. Проблеми - стихийно развитие на отрасъла без ясно планиране и мерки за опазване на природните ресурси и културно историческото наследство от страна на общината,недостатъчно развита техническа инфраструктура; липса на адекватна маркетингова стратегия; лобистки интереси
  Цели - създаване на устойчив туристически продукт и развитие на туристическия потенциал на общината, основан на нейните природни ресурси и културно историческо наследство
  Мерки:
  • разработване на местна стратегия за развитие на туризма до 2025 г.
  • приемане на общинска инвестиционна програма за приоритетна модернизация на техническата инфраструктура
  • прехвърляне на контролните функции върху качеството на туристическите услуги на национално признатите браншови организации
  • интегриране на отрасловите политики по транспорт, опазване на околната среда, устройственото планиране и културно историческото наследство
  • провеждане на кампании за популяризиране на община Перник като туристическа дестинация и изграждане на местна рекламно-туристическа информационна система
 16. Дигитално развитие
 17. Проблеми - силно затруднено, неефективно и понякога невъзможно общуване между гражданите, администрацията и бизнеса; несъвместимост на софтуерните платформи на отделните администрации; ограничен брой електронни административни услуги
  Цели - развитие на електронното управление с оглед бързо и качествено административно обслужване, намаляване на корупцията, прозрачност и отчетност в работата на администрацията
  Мерки:
  • дигитализация на всички лични документи
  • предоставяне на максимален брой електронни услуги
  • пълно представяне на публичната информация в интернет
  • унификация и съвместимост на софтуерните платформи
  • създаване на електронни механизми за граждански контрол
  • осигуряване на възможности за електронна обратна връзка от страна на гражданите към администрацията
  • автоматизация на процедурите по възлагане на обществени поръчки
  • осигуряване на безплатен интернет във всички публични учреждения
 18. Силно гражданско общество
 19. Проблем - ограничени възможности за гражданско участие в публичните процеси
  Цели - силно гражданско общество и отговорна пред гражданите местна власт
  Мерки:
  • Системно допитване до различни представители на местните общности, последвано от отчитане на заявените от тях актуални потребности при планирането на местната политика
  • Прозрачност на общинската политика за устройствено планиране и местно развитие и широко въвеждане на партньорски отношения при тяхното осъществяване.
  • Системна подкрепа от страна на администрацията на общината за създаване и осъществяване на инициативи на местните общности, в това число: пощенски кутии, активно използване на Интернет и специализирани онлайн инструменти за граждански предложения за общински политики и проектни идеи по европейските програми, финансова подкрепа за дребномащабни местни инвестиции, популяризация на обществените форуми като инструмент за укрепване на гражданското общество на общинско ниво.